Introductie

Bedankt voor uw interesse in Serve The City. Om verzekering- en juridische redenen, vragen wij u om onderstaande voorwaarden te lezen en ermee akkoord te gaan indien u wil deelnemen aan een van onze projecten of vrijwilligers activiteiten.

 

1. Organisatie

Naam: Serve the City VZW
Adres: Van Meyelplein 15A, 1040 Brussel, België
Telefoon: 02 / 734 35 02
Email: hello@servethecity.be
Altruistisch Doel: Een sociale profit organisatie die een brug vormt tussen vrijwilligers en non-profit organisaties die ten dienste staan van daklozen, asielzoekers, kinderen in nood, ouderen, slachtoffers van misbruik en personen met een beperking.
Juridische Status: Non-Profit Organization / VZW / A.S.B.L.
Noodnummer: Nathan Torrini / nathan@servethecity.be / +32 (0)2 734 35 02

 

2. Verzekering

Verzekering: Burgerlijke aansprakelijkheid .
Verzekeraar: AXA
Policy Nummer: Verzekeringspackage Talensia N° 010.720.158.817

3. Onkosten vergoeding voor vrijwilligers

Serve The City betaalt geen salaris aan vrijwilligers. De organisatie vergoedt de werkelijke kosten op voorlegging van bewijsstukken, met name betaalbewijzen (facturen, kastickets, kilometervergoeding…) van kosten opgelopen tijdens het vrijwilligerswerk.

De vrijwilliger erkent dat de reikwijdte van de relatie tussen de Vrijwilliger en Serve the City beperkt is tot een vrijwilligersrelatie en dat er geen vergoeding wordt verwacht in ruil voor de diensten die door de Vrijwilliger worden verleend; dat Serve the City de Vrijwilliger geen voordelen biedt die traditioneel verbonden zijn met tewerkstelling; en dat de Vrijwilliger verantwoordelijk is voor zijn / haar eigen verzekeringsdekking in het geval van persoonlijke letsels of ziekte als gevolg van diens diensten aan Serve the City.

 

4. Discretieverplichting

Artikel 458 van het strafwetboek bepaalt het volgende:

“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd euro tot vijfhonderd euro.”

De woorden “alle andere personen” in de lijst kunnen ook van toepassing zijn op een vrijwilliger in gevallen waarin een vorm van geheimhouding vereist is.

 

5. Gedragscode voor vrijwilligers

De gedragscode is bedoeld om ervoor te zorgen dat alle vrijwilligers de vereiste gedragsnormen begrijpen. Van vrijwilligers wordt verwacht dat ze de Gedragscode te allen tijde naleven bij het uitvoeren van hun taken en interacties. Naleving van de Gedragscode is vereist voor uw betrokkenheid bij Serve the City en moet worden beschouwd als een minimumnorm waaraan u zich moet houden.

  • Behandel alle vrijwilligers en mensen die u ontmoet met respect, hoffelijkheid en waardigheid.
  • Intimidatie van anderen vanwege ras, nationaliteit, leeftijd, geslacht, etniciteit, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, religie of handicap is verboden.
  • Het is alle vrijwilligers ten strengste verboden anderen seksueel lastig te vallen of ongepaste avances te maken op een andere persoon. Seksuele intimidatie omvat ongewenste of ongevraagde verbale, fysieke of seksuele handelingen die een intimiderende of aanstootgevende omgeving creëren.
  • Mensen van alle culturele, religieuze en politieke achtergronden zijn welkom om bij ons vrijwilligerswerk te doen. Maar u mag onze projecten niet gebruiken om uw religieuze of politieke opvattingen op anderen op te dringen.
  • Het consumeren van alcohol, illegale drugs of andere prestatieverhogende middelen voorafgaand aan en / of tijdens uw tijd als vrijwilliger bij ons is niet toegestaan.
  • Wees erg voorzichtig bij het maken van foto’s en maak geen foto’s van de gezichten van de mensen die we bereiken. U mag foto’s maken van de handen of voeten van mensen die bij een activiteit betrokken zijn, maar zorg ervoor dat u eventuele identificerende kenmerken onherkenbaar maakt. Respecteer mensen hun recht op privacy en behoud te allen tijde de confidentialiteit. Je kunt foto’s maken van het vrijwilligersteam in actie (als zij hun akkoord geven) en voor het delen op sociale media, moet je toestemming vragen aan de individuen op de foto.
  • Het is belangrijk dat vrijwilligers zich bescheiden kleden, om veilig en comfortabel te kunnen werken. Houd er rekening mee dat sommige projecten zowel fysiek als extern werk kunnen inhouden. We raden je aan om een Serve the City T-shirt te dragen terwijl je vrijwilligerswerk bij ons doet.

 

6. Verklaring van afstand van recht

Ik, de Vrijwilliger, doe afstand van alle huidige of toekomstige rechten, aanspraken en vorderingen ten aanzien van Serve the City en haar rechtsopvolgers en vrijwaar Serve the City voor voor alle aanspraken en vorderingen, van welke aard ook, hetzij ontstaan uit de wet of uit algemene rechtsbeginselen, die ontstaan of kunnen voortkomen uit de diensten die ik verleen aan Serve the City. Ik begrijp en erken dat deze verklaring Serve the City vrijwaart van elke aansprakelijkheid of vordering die ik kan hebben tegen Serve the City met betrekking tot lichamelijke letsels, persoonlijke letsels, ziekte, overlijden of materiële schade die kan voortvloeien uit de diensten die ik verleen aan Serve The City of die plaatsvinden terwijl ik vrijwilligerswerk verricht.

Als vrijwilliger bij Serve the City, begrijp ik dat ik gefotografeerd, gefilmd of opgenomen kan worden en ik geef Serve the City hierbij het onvoorwaardelijk recht om foto’s en / of opnames van mezelf te maken en verleen permanent het recht om mijn gelijkenis, afbeelding, foto (gezamenlijk, “afbeelding”) te gebruiken, zonder vergoeding, voor uitzending of tentoonstelling in welk medium dan ook en om de voltooide foto’s / opnames zonder enig voorbehoud of beperking voor enig legitiem gebruik te gebruiken.

Ik doe afstand van alle vroegere, huidige en toekomstige rechten en vorderingen ten aanzien van Serve The City, of verbind mij er in elk geval toe deze rechten of vorderingen niet af te dwingen, die hun grond vinden in of het gevolg zijn van elk gebruik door Serve The City van mijn afbeelding.

Serve the City is niet verplicht om mijn afbeelding te gebruiken en kan ervoor kiezen om die niet te gebruiken.

Ik erken dat als ik me wil aanmelden en ervoor wil kiezen om het gebruik van mijn afbeelding niet goed te keuren, ik een e-mail moet sturen naar Serve the City via privacy@servethecity.be met mijn naam en een kopie van mijn identiteitsbewijs met foto.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close